กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (UNPAF)

© UNICEF-Thailand/2004/Youkonton

กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาขาติ (the United Nations Partnership Framework – UNPAF) เป็นข้อตกลงความร่วมมือระยะ 5 ปี ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่มีหน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่ ปัจจุบันกรอบความร่วมมือล่าสุดครอบคลุมตั้งแต่พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีการลงนามไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 20 แห่งในประเทศไทยรวมถึงยูนิเซฟ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดเตรียมและดำเนินการโครงการต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติให้บรรลุผล

ในปี พ.ศ. 2551 ทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNCT) ร่วมกับรัฐบาลไทยได้ทำการศึกษาในหัวข้อ  “การศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติด้านการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” โดยผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง(MIC) ว่า องค์การสหประชาชาติควรก้าว “ไปข้างหน้า” (upstream) และให้ความสำคัญกับการแบ่งปันองค์ความรู้และให้การปรึกษาด้านนโยบาย มากกว่าการมุ่งไปที่โครงการเฉพาะ   กรอบภาคีความร่วมมือล่าสุดนี้ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการทำงานขององค์การสหประชาชาติในฐานะเป็นภาคีความร่วมมือกับรัฐบาลไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาด้านนโยบายที่มีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และเพื่อให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

กรอบภาคีความร่วมมือ UNPAF ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 ยังมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ประการ โดยมุ่งความสำคัญที่:

  • การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  • การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
  • การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
  • การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย
  • การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s