งานของยูนิเซฟ

© UNICEF Thailand/2008/M. Thomas

 

องค์การยูนิเซฟทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง

• สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ และความปลอดภัย
• สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา –  มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
• สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง – จากการถูกกระทำทารุณ ถูกล่วงละเมิด ถูกทอดทิ้ง ถูกนำไปค้า ถูกใช้แรงงาน และถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ และ
• สิทธิในการมีส่วนร่วม – ที่จะได้แสดงความคิดเห็น มีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพวกเขา

สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ บัญญัติอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้สัตยาบันเมื่อพ.ศ. 2535 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิเหล่านี้ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ที่พวกเขาพึงมี

 

 

ความช่วยเหลือต่างๆ จะเน้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์ เราทำงานแบบเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เรารณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนมีโอกาสพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบัน โครงการต่างๆ ของยูนิเซฟในประเทศไทย มีดังนี้

• การคุ้มครองเด็ก
• การศึกษา
• เอชไอวี/เอดส์
• งานด้านวิเคราะห์นโยบายสังคม
• สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

อ้างอิง : http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_6544.html

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s