พระศาสดา คุรุนานักเทพพระศาสดา คุรุอังฆัตเดวพระศาสดา คุรุอามัรดาส
พระศาสดา คุรุรามดาส
พระศาสดา คุรุอรยันเดว
พระศาสดา คุรุฮัรโควินท์
พระศาสดา คุรุฮัรราเอ
พระศาสดา คุรุฮัรกฤษณ
พระศาสดา คุรุเตค บฮาดัร
พระศาสดา คุรุโควินท์สิงห์
พระศาสดานิรันดร์กาล – พระศาสดา ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ
พระศาสดา คุรุโควินท์สิงห์  ( พ.ศ. ๒๒๐๙ – ๒๒๕๑ ) พระศาสดาองค์ที่สิบ ได้สถาปนาพิธีการบรรพชาของชาวซิกข์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๔๒ เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณะของชาวซิกข์ให้โดดเด่น โดยชาวซิกข์ห้าท่านแรกที่ผ่านการบรรพชาได้ถูกขนานนามว่า ปัญจปิยะ (ผู้ที่เป็นที่เคารพรักทั้งห้า) และพระองค์ยังได้ขอปัญจปิยะทั้งห้าทำพิธีบรรพชาให้พระองค์ด้วย ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อแตกต่างใดๆระหว่างพระองค์ ผู้เป็นพระศาสดา และศิษย์ของพระองค์แต่ประการใด  และ ยังแสดงออกถึงจิตใจอันประเสริฐและความเป็นประชาธิปไตยของพระศาสดาอย่างแท้จริง
ก่อนที่พระศาสดาคุรุโควินท์สิงห์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้ชาวซิกข์น้อมรับพระมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ศิรีคุรุครันถ์ซาฮิบ เป็นพระศาสดานิรันดร์กาลของชาวซิกข์ตลอดไป  อีกทั้งได้ทรงมอบอำนาจสูงสุดในการบริหารให้แก่ คาลซาปันท์  – สมาพันธ์มวลชนของชาวซิกข์
             พระศาสดาองค์ที่ห้า พระศาสดาคุรุอารยันเทพ ได้ทรงรวบรวมพระคัมภีร์ของพระศาสดาองค์ก่อนๆทั้งสี่พระองค์ รวมทั้งของพระองค์เอง และนักบุญนักบวชต่างๆไม่ว่าจะศาสนาใด ที่มีแนวคิดปรัชญาและความสัตย์รู้แจ้งเห็นจริง ในปี พ.ศ. ๒๑๔๗  ซึ่งมีพระนามว่า อาดิครันถ์ซาฮิบ เป็นพระคัมภีร์พระองค์เดียวในสากลโลกที่ได้มีการเรียบเรียงโดยพระศาสดา (ผู้ก่อตั้งศาสนา) ในช่วงสมัยพระชนม์มายุของพระองค์เอง
คุรุครันถ์ซาฮิบ คือ พระมหาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของซิกข์สำหรับชาวซิกข์พระมหาคัมภีร์คือ องค์พระศาสดา พระศาสดาคุรุโควินท์  สิงห์ได้ทรงบัญญัติให้ชาวซิกข์เคารพ และปฏิบัติตามบทสั่งสอนในพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ คือบทสวดภาวนา บทสรรเสริญ พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในพระองค์เปี่ยมล้นด้วยบทแห่งความรัก สัจธรรม ความถ่อมตน มนุษย์ธรรม ความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักในเพื่อนมนุษย์ วิธีควบคุมกิเลส ความเมตตาต่อมวลชีวิต ความบริสุทธิ์ของกายและใจ การค้นหาตนเองและพัฒนาจิตให้สูงส่ง ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง การรับใช้ผู้อื่น และ แนวทางดำรงค์ชีวิต ในปัจจุบันชาวซิกข์นับถือพระธรรมจากพระมหาคัมภีร์ คุรุครันถ์ซาฮิบเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลสืบตลอดมา

 

 

อ้างอิง : http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=singh_3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s